Financiële kennis, de burger en de gemeente!

Financiële kennis, de burger en de gemeente!

Veel burgers hebben al moeite om hun eigen financiën op peil te houden. Laat staan dat een gemeentelijke begroting makkelijk te volgen is. Niet alleen vanwege de toegenomen complexiteit van het financiële systeem. De regelgeving doet er graag nog een schepje bovenop.

Daarbij wenkt de markt de hele dag door via alle mogelijke media. De marketing- en public relations machine staat immers nooit stil. Geraffineerd worden we met allerlei technieken uit de psychologie en neuromarketing  bestookt.  Opinie, onmisbare producten, verlanglijsten en dromen. En algoritmen  houden ons met gemak in een strak keurslijf van eigen smaak. Dat maakt het erg moeilijk om buiten het eigen straatje te kijken.Neuromarketing - burgerparticipatie en maatschappelijk vorming

Specialistische arbeid is dan ook meer regel dan uitzondering. Dat de taak van gemeenteraadsleden daarmee ook steeds moeilijker wordt is evident. De thematiek van raadsvergaderingen is namelijk zeer divers en verondersteld eerder generalisten dan specialisten. De gemeenteraad heeft daarbij een kaderstellende en controlerende rol. Het College van B&W voert samen met het ambtenarenapparaat de taken uit. Om die controlerende rol goed te kunnen vervullen heeft de raad wel hulp in de vorm van een accountant. Ook staat hen de rekenkamer dan wel rekencommissie ter beschikking.

Dat niet elk raadslid ingevoerd is op deze financiële materie is duidelijk. Vandaar dat er woordvoerders zijn op dit specifieke gebied per partij. Om wat basiskennis over financiën binnen een gemeente te krijgen kun je op leerplatformraadsleden terecht. Daar vindt je overigens meer modules rondom zaken die een gemeente aangaan en jou als burger dus ook raken.

In de raadsvergadering van 5 juli jongstleden was het hoofdthema de financiële jaarstukken 2017 van de gemeente Weert. Het ‘schoonheidsfoutje’ van verlate indiening van de stukken, versloeg dit jaar met stip alle voorgaande jaren. De financiële stukken kwamen ondanks vereende inspanning van de ambtenaren dermate laat ter beschikking dat bestudering niet mogelijk was. Het was dus vluchtig er over heen kijken om de meest opmerkelijke zaken eruit te plukken.

Maar de jaarstukken moeten voor 15 juli bij de provincie zijn en dus nu in deze vergadering vastgesteld worden!

Na enige discussie stemt de raad in met het verslag van de accountant. Maar behoudt zich het recht voor om in september nog voorzieningen ten laste van de reserve op te voeren. Eigenlijk wil men na enig heen en weer praten met wethouder v.d. Heuvel een hernieuwde discussie over de bestemming van de reserve. Er wordt een behoorlijk overschot verwacht, want we staan er niet slecht voor. En dan is het natuurlijk leuk communiceren over de eventuele bestemmingen daarvan. Hoewel enige terughoudenheid met uitgaven natuurlijk nooit verkeerd is. De balans kan in een tamelijk onzekere wereld ook zo weer doorslaan.

Als feitelijk wordt wel vastgesteld dat de afdeling financiën structureel is onderbezet. Dat het College erg afwachtend is!  Dat er meer vaste arbeidscontracten vergeven moeten worden. En dat de erg dure externe inhuur van expertise beperkt moet worden. Wethouder v.d. Heuvel beaamt dit en geeft aan meer vast personeel te gaan werven. Zeker omdat de complexiteit afdwingt dat er meer financiële expertise intern opgebouwd wordt.

Het CDA heeft toch een behoorlijke lijst vragen bij elkaar gesprokkeld waarop het College – ook vanwege het late ter beschikking zijn van de stukken – nu geen antwoord kan geven. Dit wordt alsnog schriftelijk gedaan. De Poort van Limburg komt wel nog uitgebreid aan bod. Het betreft hier echter enkel een boekhoudkundige maatregel. Dit is zo specialistisch dat het moeilijk te volgen is.  In ieder geval wordt er zo een probleem voorkomen voor 2018. Het gaat over het afwaarderen en een mogelijke verkoop! Dat is nog niet besloten overigens.

Slotsom is dat het gehele proces rondom de jaarstukken geëvalueerd dient te worden. En dat er in de auditcommissie bij de begrotingsbehandeling in september op teruggekomen wordt.  Onder goedkeuring kunnen de stukken nu naar de Provincie.

In deze vergadering zijn ook de commissieleden-niet-raadsleden benoemt behalve van de SP. Die worden na het zomerreces voorgedragen en beëdigd in September.

Dus Weert heeft nog een motie vreemd aan de orde van de dag! Die waren we nog niet tegengekomen tot nog toe. Het gaat over grote en kleine verkeersprojecten en hoe deze in de begroting opgenomen worden. Ook dit is een boekhoudkundig onderwerp en de motie wordt aangehouden om later te beslissen.

Dit was het voorlopig dus ook wat mijn interpretaties betreft. Althans wat de burger en de gemeente Weert aangaat want de vakantietijd is aangebroken. Op deze plek blijf ik wel de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie volgen in algemene zin. En natuurlijk mijn eigen kunstzinnige maatschappij kritische uitingen met toelichting. Je kunt momenteel in de Annex een van mijn werken live bekijken. Dat geeft toch altijd een andere indruk dan via een digitale weergave. Als je het artikel even leest weet je ook wat de achtergrond van dit werk is. Bij de opening hebben in ieder geval veel mensen nauwkeurig het materiaal bekeken.

Verpakkingsmateriaal is tegenwoordig erg mooi uitgevoerd drukwerk en van stevig karton. Op de verpakking van medicijnen is zelfs braille geponst. Zonde om het geen 2e leven te gunnen!

Kunst en media - burgerparticipatie en maatschappelijke vorming

Anki Raemaekers

Kunst&media – cultuur&maatschappij

Een tocht door het bestuurlijk besluitvormingssysteem van de gemeente Weert om de kracht van de burger bloot te leggen in een plaatselijke democratie.  

Je kunt mijn tocht volgen door je te abonneren op mijn site. Ook kun je direct reageren op mijn artikelen, ik geef gewoon antwoord hierop.

Heb je vragen of wil je graag een onderwerp uitgediept hebben mail me araemaekers507@KPNmail.nl of via het formulier contact hier op de site.