De burger, participatie in het sociaal domein en de praktijk!

De burger, participatie in het sociaal domein en de praktijk!

De Burgemeester hervat de raadsvergadering van 28 juni 2018 en geeft aan dat de raadsvergadering live te volgen is voor iedereen via WeertFM. Ook tijdens schorsingen gaat de uitzending gewoon door en de raadsleden moeten zich realiseren dat ook het geluid gewoon geregistreerd wordt. Indien men in groepjes binnen de raadszaal overleg voert is dat dus ook te volgen door de burger-kijker-luisteraar.

Ik zal een agendapunt uit deze raadsvergadering nader toelichten. Te weten het sociaal domein

Het wordt meer en meer de bedoeling dat de burger betrokken wordt in besluitvorming. Daarvoor worden gelden beschikbaar gesteld en worden stakeholders met de burger samengebracht. In een 24 uurs conferentie rondom het sociaal domein worden ideeën, visies en kennis gedeeld. Hierbij moet de kwaliteit rondom onze inwoners centraal staan met de overtuiging dat dit leidt tot participatie.Stakeholders sociaal domein Weert - Nederweert - maatschappelijke vorming burgerparticipatie

Het gaat hier dus om een oriëntatie (zie raadsvoorstel) op de te nemen beslissingen en innovatie van het sociaal domein. De bedoeling is een concreet en specifiek plan te ontwikkelen voor de lange termijn met de focus op arbeid- en maatschappelijke participatie. Uiteindelijk moet dit vorm krijgen in een implementatieplan met de manier van werken die nodig is om dat doel te bereiken.

Er leven nogal wat vragen onder de diverse raadsleden en men is bang dat indien men nu instemt men ook al voor de uiteindelijke vorm stemt. En de raad wil zonder uitzondering de keuze hebben uit meerdere scenario ‘s. Zie motie die ingediend is.

De raad vindt ook dat gelden bestemd voor doorbraakprojecten niet gebruikt moeten worden. Omdat men armslag wil hebben om kleine projecten op te zetten. Daarnaast vindt de VVD dat de projectleider wel erg duur is. DUS Weert vraagt zich af wat er bereikt wordt met ontschotting van gelden en over welk bedrag we eigenlijk praten. Weert Lokaal en de VVD vinden dat Cranendonck mee moet doen, wat de kosten ook zou verlagen!

Wethouder Sterk wijst erop dat het over een aanzienlijk bedrag in het totaal gaat (+/- 27,2 miljoen)! Dat door ontschotting de gelden van jeugdzorg bij de gelden van de rest van het takenpakket in het sociaal domein gevoegd zullen worden. Dat de gemeenteraad haar kaderstellende rol gewoon kan uitoefenen en zelfs uitgenodigd wordt om aan de 24-uur conferentie mee te doen. Zodat de raad zelf meewerkt aan het kader voor het sociale domein. Dat er veel beweging is op deze complexe markt en men er dus flexibel mee om moet gaan. Alles vastleggen werkt dan tegen.

Hij heeft geen moeite met de motie maar stelt wel stakeholders, partners en deskundigen wel serieus genomen moeten worden. Het is wel de bedoeling dat er instemming komt met hetgeen deze voorstellen. burgerparticipatie-Weert-maatschappelijke vorming-media

Interessant binnen dit bereik is wel je af te vragen wie die burger nu eigenlijk is. Want ‘de burger‘ is een tamelijk abstracte omschrijving.  Een burger is een individu! Meer burgers zijn een groep of een aantal losse individuen! En wat doet die burger, of hoe oud is die burger, tot welke groep hoort die burger, of zelfs tot welke klasse behoort die burger! Dit laatste komt namelijk ook steeds meer voor volgens Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie. Zie hier artikel over identiteit.

Wat inkomenspolitiek aangaat is de Gemeente niet bevoegd maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Het is meer en meer een raar fenomeen dat de landelijke overheid taken decentraliseert en het instrument zelf in handen houdt. Dat heeft kwalijke gevolgen die dan weer met allerlei halfslachtige maatregelen opgelost moeten worden. Denk aan armoedebestrijding die eigenlijk direct samenhangt met inkomenspositie, arbeid en wonen. Feitelijk wordt de gehele decentralisatie ook doorgevoerd met een behoorlijke bezuinigingsactie. Niet echt ideaal voor het decentraal bestuur. Het heeft ook een gevolg voor de rechtsgelijkheid van de Nederlandse burger in het algemeen. Het is maar hoe de gemeente waar je woont alles inricht en waar de prioriteiten liggen. Praat ik nog niet eens over politieke kleuren!

Dit fenomeen zien we overigens nu ook duidelijk plaatsvinden bij het toestaan van legale wietteelt . Dit is onderzocht door een wetenschappelijke commissie die aanbevelingen doet. Onze overheid voelt daar overigens niet veel voor en de VNG onderschrijft die bevindingen wel. Ze willen dan ook uitbreiding van de proef.

Het begrip burger is dus een lastig begrip dat ook nergens gedefinieerd wordt. Toch is het voor ons allemaal van belang welke burger nu mee mag praten.  Of wie is die geheimzinnige burger die als voorbeeld dient voor de grote groep! Ik heb nog nergens een omschrijving gezien van het individu in dit containerbegrip. Wel zijn er meer en meer kleinschalige burgerinitiatieven die kapitaal en arbeid in een corporatie onderbrengen om meer grip te krijgen op de eigen situatie. Zoals vroeger de boeren bijvoorbeeld deden in coöperaties en boerenleenbanken. Tegenwoordig heet dat commons overigens. Probleem hierbij is dat het meestal hoog opgeleide burgers zijn met kapitaal kracht.commons-burgerparticipatie-burgerinitiatief-maatschappelijke vorming-media kunst@araemaekers

Wonen wordt steeds duurder en is moeilijker te verkrijgen. Daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren binnen het huidige systeem. Een daarvan is dat woningbouwverenigingen enorme bedragen af moeten dragen aan de overheid en daardoor nauwelijks bij kunnen bouwen. Daarnaast zijn ze veroordeeld tot kerntaken waardoor ze nauwelijks bij kunnen dragen aan welzijn in de buurt. De sociale woningbouw is overal te gering en in ‘goedkope’ wijken zie je de segregatie op gang komen. Door het overstelpen van deze wijken met een overvloed aan diverse culturen en armlastige burgers krijg je weer dezelfde situatie als in de jaren ’70 – ’80. De vrije markt is net Wild West vooral in de grote steden. En jongeren kunnen nauwelijks meer kopen omdat ze het niet gefinancierd krijgen vanwege de flexbanen die aan elkaar geregen moeten worden. Laten we het maar niet hebben over de draaideurwerkloosheid aan de onderkant van de maatschappij. Niet genoeg uren om uit de uitkeringssituatie te komen maakt dat veel mensen voortdurend onder begeleiding gehouden worden. Hoe mensen willen wonen en voor welke doelgroep dat zou moeten zijn is een zwart gat! Een ding is echter zeker er moeten ook nog allerlei klimaatmaatregelen aan woningen getroffen worden met bijkomend probleem gas afkoppeling! En steeds vaker komen de woorden duurzaam en leefstijl terug terwijl de ontbrekende schakel hoe nog in diepe duisternis gehuld is.

Heb ik nog even de Provincie niet benoemt die ook nog een vinger in de pap heeft. Dat levert ook de nodige verschillen in organisatie en visie op. Daarin speelt het landelijk beleid speerpunten economische regio ‘s natuurlijk ook een rol.  Brabant is bijvoorbeeld aangemerkt als innovatie en technologische ontwikkelingsgebied. Dat zie je ook in hun toekomst verkenningen terug. Limburg  heeft een totaal andere fixatie en richt zich in het zuiden ook op het grensgebied met België en Duitsland. Zet trouwens hoog in op de culturele sector.

Ook gaan er meer stemmen op om een burgerinitiatief in te richten voor werkelijke burgerparticipatie en daar ook gelden aan te verbinden om tot organisatie te komen. 

De zorg durf ik nauwelijks over te beginnen omdat men over een markt spreekt die wezenlijk geen markt is. Wanhopig wordt er geprobeerd met regulatie te sturen en kosten in te dammen. Echter doordat het geen echte markt van vraag en aanbod is worden de kosten alleen maar opgedreven en ontvangen verzorgenden een steeds kleiner deel aan inkomen. Daar komt overigens ook de vergrijzing nog bij en het langer thuis verzorgd moeten worden. Dat heeft ook weer consequenties voor de woningmarkt.

We zijn er voorlopig nog niet over uitgepraat, zeker omdat dit absoluut niet uitputtend benoemd en omschreven is door mij. Wat ook ondoenlijk is over een systeem waarin alles met elkaar samenhangt. Een systeem dat meer en meer faalt en zo complex is, dat een warboel onvermijdelijk wordt. De positieve noot in dit geheel is, dat er steeds meer mensen doordrongen raken van het feit dat het zo niet langer kan. Dat er steeds meer mensen samen komen om oplossingen te bedenken en gewoon de schouders eronder gaan zetten.

 

Protocol.

Het zal elke kijker opvallen dat de raadsvergaderingen via een strak protocol verlopen en dat de burgemeester als onafhankelijk instituut de vergaderingen voorzit. Indien een raadvergadering hervat wordt en er dezelfde avond een nieuwe gepland staat. Wordt er officieel afgesloten om de nieuwe vervolgens te openen. Met alle formaliteiten als het vaststellen van de agenda en de rest.

Uit de raadsvergadering van 5 juli 2018 zal ik ook een agendapunt toelichten nl de jaarstukken. Dit behoeft eigenlijk behoorlijk specialistische kennis dus daarover zal ik me wat meer op de vlakte houden. Daarover meer in het volgende blog.