Inspraak, de burger en de instrumenten.

Inspraak, de burger en de instrumenten.

Inspraak, participatie en interactief beleid.

Het gemeentebestuur wil de komende periode niet top down opereren, maar samenwerken, onderhandelen en overleggen. Daar past interactie met de burger bij en daarvoor zijn een aantal instrumenten ingericht. Het zou Nederland niet zijn zonder een berg formaliteiten. Maar wat dat betreft brengt digitale informatievoorziening wel een uitkomst. De berg papier is beheersbaar.

Kort op een rij; je hebt spreekrecht, inspraak en burgerinitiatief. Je kunt als gast van de raad uitgenodigd worden buiten het feit dat raad- en commissievergaderingen openbaar zijn en toegankelijk voor elke burger. Je hoeft dus maar binnen te stappen in het gemeentehuis. We hebben jongeren die gast zijn van de burgemeester. Er is interactief beleid geformuleerd en we hebben de mogelijkheid tot referenda. Tot slot er zijn burgerpeilingen en burgerjaarverslagen om de stand van welbevinden te monitoren.

Opvallende in het rijtje is de mogelijkheid om een referendum te organiseren. We weten inmiddels allemaal wel hoe allergisch de landelijke overheid reageert op dit onderwerp.

De Raadszaal.

Wie wat waar!

Eerst even iets rechtzetten over mijn uitspraak in vorig blog ‘de raad is immers de vertegenwoordiging van de bevolking en staat in dienst van die bevolking om de regerende macht te controleren’ dit is niet helemaal volledig. Joost Wiezer was zo vriendelijk me daarop te wijzen. Correcties en opmerkingen zijn welkom want dat maakt de informatie meer volledig. Daarbij is interactie toe te juichen omdat elke betrokken burger er een is.

Dus hier komt de volledige doelstelling van een gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal. 

Lees verder op de site van Nederlandse vereniging voor raadsleden  voor een uitgebreid overzicht.

De raadszaal is opgedeeld in zetels en het is wel handig om te weten wie waar zit en van welke partij hij/zij is. P.s. deze versie is nog niet op de actualiteit aangepast zoals de oplettende lezer en ingewijde burger in de politiek zal weten. Dit is echter de laatste versie die op de site van de gemeente beschikbaar is. Uit de navolgende gegevens rondom portefeuille en adressen kun je zelf de veranderingen opmerken. Zo snel als er een nieuwe versie is zal ik die publiceren.

Zetelverdeling gemeenteraad Weert. Voorlopige versie - burgerparticipatie

Ook is het handig om te weten wie er heeft plaatsgenomen in het college van B&W en welke portefeuille daar bij hoort.

Iedereen is aan te schrijven of te spreken voor de burger, de adreslijst   is hier.

Alle vergaderdata zijn hier te vinden.

De agenda van de raadvergadering wordt tijdig gepubliceerd. Dat brengt ons bij de actualiteit, want in het vorige blog heb ik beloofd een paar punten uit deze vergadering te lichten. Een oordeel laat ik aan jezelf over want een ding is zeker. De meningen lopen altijd uiteen. Mij gaat het meer om het proces tot besluitvorming zichtbaar te maken.

De raadsvergadering van 28 juni jongstleden.

Een duidelijk voorbeeld van burgerparticipatie geeft ons de zaak rondom de kiosk aan het Sint Raphaëlpad. Gelegen tussen de Singel en de Nieuwe Markt.

Het agendapunt is naar voren gehaald door de burgemeester omdat er 3 ondernemers spreektijd hebben aangevraagd en gekregen. Onder punt 16 (aanklikken) van de agenda kun je hun brieven met de tekst vinden.

Kort gezegd komt het erop neer dat men een verplaatsbare kiosk wil om reden van toegankelijkheid voor iedere vereniging, stichting of wie dan ook. Dat het de teneur heeft van concurrentievervalsing op het gebied van horeca. En dat de ondernemer in het algemeen zich in de steek gelaten voelt.

Concept kiosk Weert theater de Huiskamer - burgerinitiatief

Het raadsvoorstel stelt:  Cultuur dient meer zichtbaar te worden in onder andere het straatbeeld. Er wordt actief
beleid gevoerd op een experimenteel cultuurbeleid, waarin er ook aandacht is voor
broedplaatsen. Het Sint Raphaëlpad is een van de culturele broedplaatsen met Theater de
Huiskamer en het RICK dat zich gaat vestigen in het voormalige HBO gebouw. De kiosk op
het Sint Raphaëlpad is een idee van deze twee organisaties. Het idee is verder uitgewerkt
in samenspraak met bedrijven uit de regio; Buro Beeldvang en Smolenaers Constructie en
Plaatwerk. Het initiatief is dan ook te beschouwen als een initiatief dat van onderop is
ontstaan.

Weert Lokaal gaat met name in op het feit dat de initiatiefnemers alles zelf bedacht en geregeld hebben. VVD en DUS Weert dienen een amendement in om het verplaatsbaar te maken en Weert Lokaal verwerpt dat omdat er ergens in Weert een mobiele kiosk is, die gewoon voor iedereen te huren is en dat er commercieel ook genoeg mogelijkheden zijn. Daarnaast brengt een verplaatsbare kiosk ook nog allerlei kosten met zich mee van administratie, beheer en onderhoud. Bovendien moet men het eindelijk eens loslaten om voor eigen belang te gaan maar meer te kijken naar het feit dat de stad Weert opgeleukt moet worden om aantrekkelijker te zijn. Daar profiteert iedereen van. Last but not least worden er in de stad meerdere plekken van aandachtstrekkers voorzien en dan kan er iedere keer wel iemand zich verongelijkt voelen!

In stemming wordt het amendement door de raad verworpen en kan de kiosk aan het Sint Raphaëlpad gewoon doorgaan.situatieschets St. Rafaelpad Weert - kiosk theater de Huiskamer

Opinie!

Het is altijd mogelijk voor opiniemakers om de mening van het volk te bespelen. Mits er aandacht in de media te vinden valt. Nu is het momenteel armzalig gesteld met de onafhankelijke pers en zeker met de onderzoeksjournalistiek. Elke burger staat het overigens vrij om via social media zijn mening te verspreiden of om een blog of vlog te starten. Maar dat terzijde.

De landelijke overheid is er inmiddels ook van doordrongen dat er meer geld vrijgemaakt moet worden voor de regionale en lokale pers. Met de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten is onafhankelijke meningsvorming en controle broodnodig. Vandaar dat nu meer geld beschikbaar komt.

Wat opinie uit Weert betreft; Frits Nies schreef een column waar de kiosk zijdelings een rol speelt en @Weertvanvroeger publiceerde een foto van een kiosk op de markt in 1950 . We hebben er dus ooit een gehad!

De uitbreiding IKC Leuken.

Hierbij kwam een uitgebreide discussie op gang waarbij de er vooral ingegaan werd op leegstand van lokalen elders en kostenbesparing. Door leegstand bij Aan de bron (Groenewoud) in te vullen zou het bijbouwen op Leuken bespaard worden en zou dat geld anders besteed kunnen worden binnen het onderwijs. Daarbij werd ook opgemerkt dat oudere scholen schijnbaar niet zo populair zijn. En dat het IKC eens uit zou kunnen zoeken waar dat aan ligt.

Daarbij werd de raad overvallen met een memo op het laatste nippertje waarin een verhoging van kosten werd aangekondigd. Niet leuk dus!

De Wethouder is voor zoveel mogelijk invulling van capaciteit binnen de eigen woonwijk. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om in hun eigen buurt onderwijs te krijgen. Denk aan vrienden in de directe omgeving en reistijd naar school. De prognoses voor de toekomst zijn dat er meer leerlingen in de wijk Leuken komen.

Hij is het niet eens met verhoging van de bouwkosten en wil alleen fiatteren tot de norm. Die overigens voor heel Nederland zo ligt. De raad wil geen blanco cheque uitschrijven en vreest dat dat het eindresultaat zal zijn. Als ze nu instemmen met wat voorligt er straks gewoon een rekening komt voor meerkosten. De wethouder gaat in gesprek en is vooralsnog niet bereid tot een overschrijding van het begrootte toe te staan.

In de slotstemming zijn 21 raadsleden voor 6 tegen. DUS Weert heeft tegengestemd op basis van het blanco cheque idee.

Er zaten veel betrokkenen in het publiek bij dit item. Dus onderwijs heeft wel de aandacht van de burger.

Bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’.

Hoofdpunten hierin zijn een actief grondbeleid dat als niet wijs omschreven wordt omdat het tot verliezen voert. En dat er eerst aan de nieuwe structuurvisie getoetst moet worden. Want ook regionaal beleid is van invloed op het eigen beleid. Het is niet wijs om wijzigingsbevoegdheden tot 2024 op kansloze gebieden te behouden. – Leegloop dorpen en aanwas – Want daarmee wordt de markt voor de planvoorraad op slot gezet.

Er zijn diverse malen schorsingen van de vergadering voor overleg door raadsleden en het college. Het houdt de gemoederen nogal bezig met het oog op de leefbaarheid van de kleine kerndorpen rondom Weert.

Er wordt een motie van alle partijen ingediend en DUS Weert en CDA dienen een amendement in. Motie unaniem aangenomen, amendement verworpen.

Dit waren de punten waar ik wat meer aandacht aan wilde besteden de rest is allemaal via de linken te bestuderen op de site van de Gemeente. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je dus gewoon rechtstreeks raadsleden benaderen de adressen weet je nu immers. Je kunt je ook tot mij wenden uiteraard.

Deze raadsvergadering was er een groep vrouwen uitgenodigd die vooraf ontvangen worden door de burgemeester en die een rondleiding krijgen met tekst en uitleg. De volgende raadsvergadering is donderdag 5 juli om 19.30 uur. Kom ook eens een kijkje nemen.

Anki Raemaekers @ araemaekers kunst en media

Anki Raemaekers

Kunst&media – cultuur&maatschappij

Een tocht door het bestuurlijk besluitvormingssysteem van de gemeente Weert om de kracht van de burger bloot te leggen in een plaatselijke democratie.  

Je kunt mijn tocht volgen door je te abonneren op mijn site. Ook kun je direct reageren op mijn artikelen, ik geef gewoon antwoord hierop.

Heb je vragen of wil je graag een onderwerp uitgediept hebben mail me araemaekers507@KPNmail.nl of via het formulier contact hier op de site.

 

 

 

 

%d